Vstupná konferencia v rámci projektu "Voda v krajine"

 

Dňa 13. novembra 2014 sa uskutočnila vstupná konferencia v rámci projektu „Voda v krajine“. Na projekte sa zúčastnili žiaci z partnerskej školy Heilig – Geist – Gymnasium, Würselen, Germany v sprievode svojich pedagógov, naši žiaci a pozvaní žiaci z Gymnázia svätého Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra.

 

Cieľom vstupnej konferencie bolo predstaviť všetkým zúčastneným projekt Voda v krajine. V úvode všetkých zúčastnených privítala v nemeckom jazyku Mgr. Zuzana Turčeková – koordinátor projektu. Následne projekt formou powerpointovej prezentácie predstavili žiačky projektového tímu Romana Szabóová v slovenčine a Veronika Klobušická v anglickom jazyku. Nasledovala práca vo workshopoch, ktorých hlavným cieľom bola voda a jej využitie.

 

Prvá skupinka presádzala izbové kvety, tým priblížila jeden z cieľov projektu vysadiť zeleň v okolí školy a zavlažovať ju dažďovou vodou.

Druhá skupina ochutnávala rôzne príchute vody (slanú, sladkú, kyslú, minerálnu, vodovodnú), najlepšia bola voda z vodovodu. Týmto pokusom sme upozornili na dôležitosť dodržania pitného režimu u človeka.

V tretej skupine žiaci merali pH destilovanej vody, dažďovej vody, roztoku kyseliny citrónovej. Na meranie pH použili univerzálny indikátorový papierik a výluh z červenej kapusty. Namerané hodnoty pH dokázali, že pH destilovanej vody je približne 7, dažďovej vody 5, roztoku kyseliny citrónovej 3. Cieľom pokusu bolo upozorniť na nebezpečenstvo kyslých dažďov a ich dôsledky.

Štvrtá pracovná skupinka sa zahrala na maliarov, téma bola samozrejme voda. V piatej skupine žiaci pripravili na hodinách nemeckého jazyka pracovné listy o vode, do ktorých žiaci dopĺňali. V poslednej skupine žiaci pomocou spojených nádob z PET fliaš sledovali ako tlak vzduchu vytlačí kvapalinu v druhej fľaši.

 

 Na záver koordinátori skupín zhodnotili závery v slovenskom, aj v anglickom jazyku.

Naše stretnutie navštívila aj pozvaná redaktorka RTVS, ktorá pre Slovenský rozhlas natočila reportáž s pedagógmi a žiakmi zapojených do projektu.


Bodka za pekným popoludním patrila filmu v anglickom jazyku o oceánoch.

Všetci sme sa rozlúčili s prianím peknej spolupráce na projekte.

 

 Viac fotografíí vo fotogalérii. 

 

The entrance conference within the project „Water in the country“ was held on 13 November, 2014. Students and teachers from a partner school Heilig – Geist – Gymnasium, Würselen, Germany, invited students from Grammar school of st. Cyril and Method, Farská Street 19, Nitra and students from our school participated in the conference.


The conference was aimed at presentation and introduction of the project. PaedDr. Zuzana Turčeková, who is a project coordinator, welcomed everybody in the conference. Veronika Klobušická and Romana Szabóová, students of a project team, presented objectives of the project. It was followed by work in workshops, whose main objective was water and its use.


The first group replanted hoseplants and thus clarified one of the objectives of the project –
planting trees around the school and using rainwater for irrigation. The second group tasted different tastes of water (salty, sweet, sour, mineral and tap) Everyone said the tap water was the tastiest one. We wanted to highlight the importance of drinking regime for the human. The third group measured the acidity (pH) of distilled water, rainwater, solution of citric acid. We used indicator paper and extract of red cabbage to measure pH. pH of distilled water was about 7, pH of rainwater was 5, pH of citric acid was 3. The experiment was focused on dangers of acid rain and its impact. The fourth group painted water in different forms. The fifth group did vocabulary exercises in German language connected with water. The last group did physical experiment with pressure and water in two PET bottles.

 

Coordinators of each group summarized the results in Slovak and English language.

 

Reportáž v rádiu Regina Voda v krajine

 

Dňa 8. decembra 2014 bola v rádiu Regina (RTVS) odvysielaná reportáž k projektu Voda v krajine. Reportáž bola odvysielaná pri príležitosti vstupnej konferencie ku projektu. O projekte iformovali žiaci a pedagógovia projektového tímu našej a partnerskej školy Heilig – Geist – Gymnasium  Würselen.

Celú reportáž si môžete vypočuť .

 

Den otvorených dverí 2014

 

V rámci dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 9. decembra 2014 informovali naši žiaci aj o projekte Voda v krajine.